ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ ပါတီမ်ား

3 days 1 hour ago
27,984 Hits

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ေရာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒနဲ႕ေရာ ၿငိစြန္းေနၿပီးေတာ့ တရားမဲ႔ျပဳက်င့္ရာေရာက္ေနတဲ႔အတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေန နဲ႕ဒါကိုထိန္းသိမ္း...

Subscribe to ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ ပါတီမ်ား