အင္တာဗ်ူး

ကၽြန္ေတာ္တို႔က YBS ယာဥ္လုိင္းေတြကို အဆင့္ျမႇင့္မယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယာဥ္လိုင္း ကေန ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္းကိုျမႇင့္တာပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္းကို ျမႇင့္ေတာ့ ဒီမွာ YBS ၂၁ သီးသန္႔ယာဥ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကားေတြ လႊ...

Subscribe to အင္တာဗ်ူး