အင္တာဗ်ူး

စပါးအရည္အေသြးနဲ႔ ထြက္ႏႈန္းေတြကအစ ကြာတယ္။ ဆန္စက္ေရာက္ရင္လည္း ဆန္အထြက္ႏႈန္း ေကာင္းလာတယ္။ ဆန္အက်ဳိးအေၾကေတြလည္း ကင္းစင္လာတယ္။ ဆန္အရည္အေသြးလည္းျမင့္လာတယ္။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး