ႏိုင္ငံတကာ

Mizzima TV

2 weeks 8 hours ago
22,941 Hits

ၿမိဳ႕ေပါင္း(၅၅)ၿမိဳ႕မွ ကစားသမား(၂၀၀၀)နီးပါး လာေရာက္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႕မွ အမ်ားဆံုး လာေရာက္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့သည္။

Subscribe to ႏိုင္ငံတကာ