ေအာင္ျမင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

9 months 2 weeks ago
3,470 Hits

စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္သူလူထုကို အသိပညာျမွင့္တင္ဖို႔ သင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးေနတဲ့သူ....................

Subscribe to ေအာင္ျမင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း