ေဆာင္းပါး

7 hours 10 min ago
5,124 Hits

“ပစၥည္းမဲ့ ကမၻာသို႔ သြားလိုၾကေသာ ပစၥည္းမဲ့မ်ား ေအာင္ျမင္ပါေစ” လုိ႔ ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မစြန္႔လႊတ္ခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) အရာရွိတစ္ဦးရဲ႕ ေနာက္ဆုံးေနဝင္ခ်ိန္ဟာ လွ...

Subscribe to ေဆာင္းပါး