အထူးတင္ဆက္မႈ

1 year 10 months ago
8,667 Hits

ႏုိဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ တစ္လေက်ာ္သာ လိုေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ားႏွင့္အတူ ပါတီတို႔၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ပါ...

Subscribe to အထူးတင္ဆက္မႈ