ျမန္မာ့ အသိုက္အဝန္းထဲမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

3 weeks 9 hours ago
1 Hit

Emergency Animals Rescue Team (EART)ဆုိတဲ့ အေရးေပၚ တိရိစာၦန္ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ဟာ အခုႏွစ္ပုိင္းအတြင္း တိိစာၦန္ခ်စ္သူေတြရဲ႕အၾကားမွာ သူတို႔ရဲ႕ ကယ္ဆယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြေၾကာင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာပါ...

Subscribe to ျမန္မာ့ အသိုက္အဝန္းထဲမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား