ျမန္မာ့ အသိုက္အဝန္းထဲမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား

2 days 2 hours ago
15,647 Hits

“လက္ရွိအေျခအေနက ပ႗ိပကၡ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ေဒသေတြက  အမ်ိဳးသမီးေတြ လံုျခံဳဖို႔ မေျပာနဲ႔ဦး၊  ၿမိဳ႕ေပၚမွာေနတဲ့ ကိုယ္ေတြေတာင္ လံုျခံဳဖို႔ သိပ္အာမခံခ်က္ရွိတာ မဟုတ္ဘူး” ဟု က်ား၊ မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရး ကြန္ရက္...

Subscribe to ျမန္မာ့ အသိုက္အဝန္းထဲမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား