ျပည္တြင္း

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္က H1N1 ျဖစ္ပြားစတင္ျဖစ္ပြားသည့္ ကေလးငယ္တစ္ဦးကို ေတြ႕ရွိ ခဲ႔ၿပီး ယခု တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးကိုထပ္ မံေတြ႕ရွိခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း