ျပည္တြင္း

10 hours 33 sec ago
1 Hit

ယေန႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ) ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔(JCB) အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း