ျပည္တြင္း

“ မင္းတုန္းေခ်ာင္းေရကို ေပးေ၀ေနရတယ္။ အ၀ီစိတြင္းေရကို မေပးႏိုင္ဘူး။ ေက်ာက္ေတြ အင္မတန္ေပါမ်ားတဲ႔ ေဒသဆိုေတာ႔ တူးလို႔မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက ႐ြာေတြပါသြားတူးတာ တူးလို႔မရဘူး။

Subscribe to ျပည္တြင္း