နည္းပညာ

3 months 4 days ago
21,876 Hits

ဗီယက္တယ္(လ) အေနနဲ႔ ျမန္မာက ရတနာပုံတယ္လီပုိ႔ အပါအဝင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၁၁ ခုနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသား တယ္လီကြန္း အမ်ားပုိင္ဟုိးဒင္း လီမိတက္နဲ႔ ၄၉-၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးနဲ႔ အစုစပ္လုပ္ကိုင္မွာျ...

Subscribe to နည္းပညာ