မဇၩိမ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးက႑

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္မွစ၍ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု   ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲရုံးမ်ားႏွင့္   ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်...

Subscribe to မဇၩိမ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးက႑