ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ဖတ္စရာ

10 hours 28 min ago
2,263 Hits

ကၽြန္ေတာ္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိ သင္ထားတယ္။ ဘာေၾကာင့္သင္တာလဲဆိုေတာ့ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိ စိတ္၀င္စားလို႔ေပါ့။

Subscribe to ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ဖတ္စရာ