ကမၻာ့သတင္း

1 day 13 hours ago
1 Hit

ေထာင္က်ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးထံသို႔ တီးမားသည္ လာဘ္ေငြေပးရန္ ေဆြးေႏြးေနခဲ့ပံုကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ အသံဖမ္းခံထားရျပီး ထိုအသံဖုိင္သည္ လိမ္လည္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တီးမားက ေျပာခဲ့သည္။

Subscribe to ကမၻာ့သတင္း