စီးပြားေရး

1 day 9 hours ago
21,967 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ေအာင္ဘာေလထီလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေစရန္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္းသြားမည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀ...

Subscribe to စီးပြားေရး