စိုက္ပ်ဳိး ေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္

1 day 3 hours ago
20,711 Hits

အပင္ငယ္စဥ္မွာ အပင္ကုိ ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုစုိက္ေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အေျခာက္လွန္းထားတဲ့ သေဘာၤေစ့ေတြကို စိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ ၃ နာရီ ၄ နာရီခန္႔ ေရစိမ္ၿပီးမွ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါတယ္။

Subscribe to စိုက္ပ်ဳိး ေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္