စိုက္ပ်ဳိး ေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္

2 weeks 37 min ago
9,595 Hits

ပန္းထိမ္ငုိပန္းေတြကေတာ့ ၁၀လပုိင္း အေက်ာ္မွာ ပန္းပြင့္တာေတြ ရပ္နားသြားၿပီး ၁၂ လပုိင္းေလာက္မွာ အပင္ေတြ က်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to စိုက္ပ်ဳိး ေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္