သတင္း

ထိုသို႔ ရာသက္ပန္ထုတ္ပယ္ၿပီးေသာ္လည္း ယာဥ္လုပ္သားမ်ားအၾကား စံျပျဖစ္ေစရန္ အမႈဖြင့္အေရးယူသြားရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to သတင္း