သတင္း

8 hours 38 min ago
392 Hits

“ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္မွ ရာႏႈန္းျပည့္ေထာက္မထားေသာ ျမ၀တီ ထေရးဒင္းလီမိတက္ အေနျဖင့္ ၄င္းေျမမ်ားအား သိမ္းယူထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တရား၀င္...

Subscribe to သတင္း