ျပည္တြင္း

ဗီယက္နမ္ဖိတ္ေခၚဖလားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ ယူ- ၁၈အသင္းကို ကိုင္တြယ္ခဲ့သည့္ ဦးညီညီလတ္၏ေနရာတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား နည္းျပ ရာဘက္ရွ္ ဘန္လာဘီကို နည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း