လူငယ္တို႔ရဲ႕ မိုးေကာင္းကင္

ဥပမာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ဒီေနရာမွာ မရပ္ရ လို႔ေရးရမယ့္ေနရာမွာ “မရတ္”ရ လို႔ေရးထားတာမ်ိဳး၊ ေရခြက္နဲ႔ “ခြက္ေဆာင္းမပက္ရ” ဆိုတာမ်ိဳး၊ အမွန္က “ခြက္ေစာင္း”လို႔ေရးရမွာပါ။

Subscribe to လူငယ္တို႔ရဲ႕ မိုးေကာင္းကင္