လူငယ္တို႔ရဲ႕ မိုးေကာင္းကင္

လူငယ္ေတြဟာ တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ရမယ့္ ပရဟိတအလုပ္နဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းအလုိက္လုပ္ရမယ့္ ပရဟိတအလုပ္ေတြမွာ အားတက္သေရာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီအလုပ္ဟာ မြန္လည္း မြန္ျမတ္ပါတယ္။ ျဖဴလည္း ျဖဴစင္ပါတယ္။

Subscribe to လူငယ္တို႔ရဲ႕ မိုးေကာင္းကင္