လူငယ္တို႔ရဲ႕ မိုးေကာင္းကင္

2 days 20 hours ago
688 Hits

ဇြဲကပင္ေတာင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ရသေလာက္အခ်ိန္အတြင္း ေမးျမန္းစုေဆာင္း မွတ္သားရပါတယ္။

Subscribe to လူငယ္တို႔ရဲ႕ မိုးေကာင္းကင္