ႏိုင္ငံတကာ

4 months 4 hours ago
12,382 Hits

ဂ်ီခ်န္၀တ္ခ္သည္ ျပီးခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေန႔က စစ္မႈထမ္းရန္ စာရင္းေပးခဲ့ျပီး လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ရက္ေန႔မွသာ တာ၀န္ျပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။

Subscribe to ႏိုင္ငံတကာ