ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ အမတ္ေလာင္းမ်ား

2 years 10 months ago
3,731 Hits

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၀။ ။ ဥပေဒ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အျပည့္အဝ မရသည့္ အေနအထားတြင္ ျဖစ္လာႏုိင္မည့္ အႏၱရာယ္ကို စဥ္းစားၿပီး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ သတိျပဳ ေစာင့္ေရွာက္သင့္သည္ဟု ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါ...

Subscribe to ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ အမတ္ေလာင္းမ်ား