ေ႐ြးေကာက္ပဲြဝင္ တစ္သီးပုဂၢလ အမတ္ေလာင္းမ်ား

.

လႊတ္ေတာ္ထဲရိွ တစ္သီးပုဂၢလအမတ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မည့္ တစ္သီးပုဂၢလ အမတ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

တခ်ဳိ႕မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၏ လက္ေအာက္ခံ မျဖစ္လိုေသာေၾကာင့္ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ပါတီအမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း မခံရသျဖင့္ ပါတီ အျပင္ဘက္ ထြက္ၿပီး တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၁။ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ေရြးေကာက္ခံအမတ္ ၁,၁၂၅ ဦးတြင္ တစ္သီးပုဂၢလ  ၆ ဦးရိွ

၂။  တစ္သီးပုဂၢလအမတ္ ၆ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦးပါဝင္

၃။၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအမတ္ေလာင္း ၆,ဝ၃၉ ဦးတြင္ တစ္သီးပုဂၢလ ၃၁ဝ ပါဝင္

၄။ တစ္သီးပုဂၢလအမတ္ေလာင္း ၃၁ဝ ၏   ပါဝင္မႈကုိေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ရသည္။

ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ - ၉ဝ

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ - ၄၂

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ -  ၁၇၈

၅။ ၂ဝ၁ဝ ထက္ ၂ဝ၁၅ တြင္  တစ္သီးပုဂၢလအမတ္ေလာင္း  ၄ ဆ ပိုမ်ားသည္ (၂ဝ၁ဝ - ၈၂ ဦး၊  ၂ဝ၁၅ - ၃၁ဝ)

၆။ တစ္ဦးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထဲမွ အထင္ကရမ်ား

(၁) ဦးကိုကိုေက်ာ္

ပဲခူးတိုင္း၊ ျဖဴးၿမိဳ႕မဲဆႏၵနယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သမၼတ၏ ကိုယ္ေရးအရာရိွ ျဖစ္သည္။   ျဖဴးမဲဆႏၵနယ္တြင္ သူရဦးေ႐ႊမန္းအပါအဝင္ ၿပိဳင္ဘက္ ၆ ဦးရိွသည္။

 (၂)  ဦးခင္လိႈင္

ရန္ကုန္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတြင္ ရန္ကုန္လူထု၏ ေရြးခ်ယ္ခံ ေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္သည္။  ၂ဝ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ္လည္း အႏိုင္မရခဲ့ေပ။ ေဇာတိကကုမၸဏီ၊ ေဇာတိက သကၤန္းဆိုင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္သျဖင့္ ေဇာတိကဦးခင္လိႈင္ဟု ထင္ရွားသည္။

(၃) ဦးစိုးသိန္း

ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၉၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သမၼတ ႐ံုးဝန္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစုိးရ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူထားသည္။

(၄)ေဒၚညိဳညိဳသင္း

ရန္ကုန္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ အထင္ရွားဆံုး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကပါတီ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ တာ၀န္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းသျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ပယ္ခ်ခံရၿပီး တစ္ဦးပုဂၢလအမတ္ေလာင္း ျဖစ္လာသည္။

(၅) ဦးေဌးေအာင္

ရန္ကုန္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ ရန္ကုန္လူထု၏ ေရြးခ်ယ္ခံ ေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ကားေစ်းကြက္၏ အထင္ကရ လုပ္ငန္းရွင္လည္း ျဖစ္သည္။

(၆) ဦးဖုန္းေဇာ္ဟန္

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္အမွတ္(၁) မဲဆႏၵနယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ ၇ ႏွစ္ေက်ာ္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီး ယခုအခါ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဝင္အ ျဖစ္ တာဝန္ယူလ်က္ ရိွသည္။

(၇) ဦးေနဝင္းေအာင္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ Myanmar National Network ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သည္။

၈။ဦးႏိုင္ဝင္းထြန္း(ခ) ဦးေနာင္ေတာ္ေလး

ရန္ကုန္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ Myanmar National Network ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သည္။

(၉)ဦးဝင္းကိုကိုလတ္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ Myanmar National Network ၏  ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။

(၁ဝ)ဦးေအာင္မင္း

ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၇၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစုိးရ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူထားသည္။

(၁၁) ဦးေအာင္သူ

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၃၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖဲြ႔အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။