အနယ္နယ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းမ်ား

1 year 3 months ago
45,800 Hits

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ ။ ။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ အတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ အမတ္ ၁၀ ဦးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ သုံးစြဲမႈမ်ားကို...

Subscribe to အနယ္နယ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းမ်ား