ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ပါတီသို႔ အာဏာကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လႊဲေပးမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ ကတိျပဳ

.

ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ-၁၂ ။            ။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အတိုက္အခံပါတီက သိမ္းႀကံဳးအႏိုင္ရရွိၿပီးေနာက္တြင္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲနည္းတူ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အာဏာကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟုလည္း ကတိျပဳခဲ့သည္။

စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္တပ္က ရာစုႏွစ္၀က္မွ် လႊမ္းမိုးလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLDပါတီမွာ တနဂၤေႏြေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမတ္ေနရာ ၈၅ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ အာဏာကို ကိုင္လႈပ္ႏိုင္လုနီးပါး အေျခအေနသို႔   ေရာက္ရွိလာခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရွည္လ်ားၾကမ္းတမ္းေသာ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚ လႊင့္တင္လာသည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လူထုေထာက္ခံမႈကို အရယူႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုေၾကာင္း   ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို ေလးစားလက္ခံမွာျဖစ္ၿပီး အာဏာကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လႊဲေပးမွာပါ’’ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။