ႏိုင္ငံေရး

4 days 32 min ago
613 Hits

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ တင္ျပေတာင္းခံထားျခင္းမရွိသလို သာမန္ရေငြ၊ ေငြလံုးေငြရင္း ရေငြမ်ားလည္း ရရန္ မရွိသျဖင့္ ခန္႔မွန္းရေငြ တင္ျပထားျခင္း မရွိေပ။

Subscribe to ႏိုင္ငံေရး