ႏိုင္ငံေရး

1 day 9 hours ago
25,298 Hits

ပုသိမ္(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ျပည္သူမ်ား သေဘာမေတြ႔၊ လက္မခံသည့္ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုတစ္ရပ္ကို ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊ...

Subscribe to ႏိုင္ငံေရး