ႏိုင္ငံေရး

1 day 9 hours ago
15,750 Hits

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အသစ္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြင္း ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ေငြေ...

Subscribe to ႏိုင္ငံေရး