ႏိုင္ငံေရး

8 hours 46 min ago
14,692 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေမလ ၂၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ထိခိုက္၊ နစ္နာေစသည့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ ခြင့္လႊတ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးက ယေန႔ ေမလ...

Subscribe to ႏိုင္ငံေရး