ႏိုင္ငံေရး

1 day 18 hours ago
4,850 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇြန္ ၂၇ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မွ အစျပဳ၍ မ်ိဳးခ်စ္အမည္ခံ လူ၊ ရဟန္းအဖြဲ႔အစည္းတခ်ိဳ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶသာသနာ သန္႔ရွင္း၊ တည္တံ့မႈကို ထိခိုက္လာေသာေၾ...

Subscribe to ႏိုင္ငံေရး