အာဏာေခ်ာေမြ႔စြာ လႊဲေျပာင္းမေျပာင္း ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ႏိုင္ငံျခားသံ အမတ္ႀကီးမ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိက္တြန္း

.

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဏာအလႊဲအေျပာင္း ေခ်ာေမြ႔မႈရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္ ႏိုင္ငံျခားသံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆုံရာတြင္   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္က ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္မွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံျခား သံတမန္မ်ား ၄၀ နီးပါးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ရာတြင္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား ေျပာၾကားခ်က္အရ လက္ရွိအစိုးရထံမွ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကုိလည္း ပါတီတြင္း ဖြဲ႔စည္းရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က   ေျပာသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ အာဏာကို ညင္သာေခ်ာေမြ႔စြာ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိက အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။

လာမည့္မတ္လအတြင္း အစုိးရသစ္ တာဝန္ရယူျဖစ္ခ်ိန္အထိ အာဏာအလႊဲအေျပာင္းေပၚတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္လည္း   ႏိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိက္တြန္းေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ ေတြ႔ဆုံလိုသည့္ ဆႏၵကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးမူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားမဝင္ေျမယာသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္အတူ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္မည္ဟု ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ NLD အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ စီးပြားေရး တံခါးပိတ္ထားသူမ်ား မဟုတ္၍ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆက္လက္ႀကိဳဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: NHK