ႀကီးေလးႀကီးေတြ႕ဆံုမႈက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္သည့္ရလာဒ္ကို သက္ေရာက္မႈမရွိႏုိင္

.

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ။ ။ ႀကီးေလးႀကီးေတြ႔ဆုံရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္မွ ေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ UEC က တရားဝင္ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အႏုိင္ရလာဒ္မ်ား အေျပာင္းအလဲမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း UEC အဖြဲ႔ဝင္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအား ဥပေဒနည္းျဖင့္သာ အေျပာင္းအလဲ ျပဳႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ႀကီးေလးႀကီးေတြ႔ဆုံရန္ ေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ လက္ရွိတရားဝင္ရလာဒ္ အေျပာင္းအလဲမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ယေန႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံး၌ ညေန ၄ နာရီက ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႀကီးေလးႀကီးေတြ႔ဆုံရာ၌ ပါဝါရွယ္ယာႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ညိႇႏႈိင္းမႈေတြမ်ား ပါလာခဲ့လ်င္ လက္ရွိ ေၾကထားသည့္ တရားဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲအေျဖရလာဒ္က အတည္ျပဳထားသည့္ ရလာဒ္က အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚႏုိင္မလားဆုိသည့္ ေမးခြန္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့လူတစ္ေယာက္ကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဒီလုိေျပာင္းလုိ႔မရပါဘူး" ဟု အဖြ႔ဲဝင္ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ေၾကညာအၿပီး၌ တစ္ဖက္မွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥေပေဒပါအတုိင္း တုိင္ၾကား၍ တရားမဲ့ အႏုိင္ရေၾကာင္း ထင္ရွားမွသာလွ်င္ ယခုအႏိုင္ရလာဒ္မွ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏုိင္ကဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္သည္ သမၼတဦးသိန္စိန္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ႏုိဝင္ဘာလ(၁၀)ရက္က ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆံုမည့္အေၾကာင္း သံုးဦးလံုးက ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ၾကားထားသည္။