မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ အထူးဂုဏ္ျပဳ

.

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စနစ္တက် မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ခဲ့ၾကသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို အထူးဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ရက္က ထုတ္ျပန္သည္။

“အလံုးအရင္းႏွင့္ ပါ၀င္ၿပီး ၂၅ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီးမွ ရလာသည့္ အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ အသံုးခ်ၿပီး မိမိတို႔၏ ဆႏၵကို ျပတ္ျပတ္သားသား ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို အထူး ဂုဏ္ျပဳရမည္” ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၫႊန္းဆိုထားၿပီး အားတက္ဖြယ္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ခ်ီးမြမ္းထားသည္။ “ေရြးေကာက္ပြဲကို တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းစြာႏွင့္ လြတ္လပ္သည္ဟု ေျပာႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားႏိုင္သည္ကို အားတက္ဖြယ္ရာ ေတြ႕ရသည္” ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲသည္ သမိုင္းမွတ္တိုင္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ခုိင္မာေစလိမ့္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားၿပီး တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို စြမ္းေဆာင္ရန္လည္း ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံက တုိက္တြန္းသည္။

အလားတူ “ခ်တ္သမၼတႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံသြားရန္ အသင့္ရွိေနၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ကူညီ ျဖည့္ဆည္းသြားမည္” ဟုလည္း ဆိုထားသည္။

Tags: