မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီ၏ မူ၀ါဒ သေဘာထား

.

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၅ ။       ။ မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတတီဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆန္းလင္းက ၎တို႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္စဥ္စသည္တို႕ကို ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့ပါသည္။အဆိုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္ အျပည့္စံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မိဘျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား ကုိယ္စိတ္ ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာလန္းျဖာၾကပါေစလုိ႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ ဂါရ၀ျပဳအပ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆန္းလင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ထူေထာင္ရာတြင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ပမာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီႀကီးကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ တည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီမွတ္ပုံတင္အမွတ္ -၉၂ ျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မိဘျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား -

မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထားမ်ားကုိ တင္ျပရပါလွ်င္-

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ျပည္သူလူထု၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံၿပီး ထူေထာင္မႈအေပၚ အေလးထားရပ္တည္ပါမည္။

( ခ ) သေဘာထားကလြဲမႈ၊ သာတူညီမွ်မရွိမႈ၊ လူမႈအခြင့္အေရးဆံုးရံႈးမႈ စသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရယူနုိင္မည္ကုိ အေလးအနက္ ထားေဆာင္ရြက္ပါမည္။

( ဂ ) ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားတန္းတူရရွိေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ လုိလားခ်က္မ်ားအတုိင္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါမည္။

(ဃ) ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ဥေပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

( င ) ပါတီစုံဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အစုိးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ အေျခခံကာ လက္တဲြေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

( စ ) ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လူမႈအခြင့္အေရးနစ္နာဆုံးရွုံးမႈမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မိဘျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ား -

မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္ -

(က) ႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပ႒ာန္းထားေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ျပည့္ျပည့္၀၀ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊

( ခ ) လက္မႈလယ္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသို႔ ကူးေျပာင္းေရးတြင္ လိုအပ္သည့္နည္းပညာ၊ အရင္းအႏွီး၊ စက္ပစၥည္း၊ ကုန္ၾကမ္း အစရွိ သည္တို႔ကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊

( ဂ ) ႏိုင္ငံေတာ္က ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ေျမယာအသုံးခ်မႈ ေကာ္မတီအစရွိသည့္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ေရး၊

(ဃ) ေျမယာမႈခင္းမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမႈသည္မ်ားကုိယ္စား တတ္သိနားလည္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေရး၊

( င ) ႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒႏွင့္အညီ တိက်စြာက်င့္သုံးလုိက္နာေဆာင္ရြက္ေစေရး၊

( စ ) အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚအေျချပဳ၍ လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ ျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ေရး၊

(ဆ) ဌာနဆုိင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ား အစရွိသည့္တို႔ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳလက္တဲြေဆာင္ရြက္ေရး၊

( ဇ ) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အသိပညာတိုးတက္ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊

( ဈ ) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အသိပညာတုိးတက္ေရးအတြက္သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ပညာေပးစာေစာင္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ စည္းရုံးေဟာေျပာျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊

(ည) ေခတ္မီစုိက္ပ်ိဳးမႈနည္းစနစ္မ်ား ထြန္းကားေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ေလ့လာေရးခရီးေစလႊတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး၊

( ဋ ) ပါတီစုံဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လူမ်ိဳးဘာသာမခဲြျခားဘဲ ႏုိင္ငံသားအားလုံးတက္ညီလက္ညီ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊

( ဌ ) ပါတီစုံဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရာ၌ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ လယ္ယာေျမစိုက္ပ်ိဳးေရးစသည့္ေရးရာ ကိစၥအ၀၀တြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး စသည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား -

မဟာမိတ္ေတာင္္သူလယ္သမား ပါတီအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈကုိလည္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒီလုိအေျခအေန ၂ရပ္ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္ၿပီး ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔ မူ၀ါဒမ်ား၊စီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြၿပီး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကအားျဖင့္ လယ္သမား အေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရင္းျဖင့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရးမွာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရင္းျဖင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္တူညီမယ္ဆုိရင္ မည္သည့္ပါတီ၊ မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္မဆုိ မဟာမိတ္ျပဳလက္တဲြေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမွ ေပၚေပါက္လာမယ့္ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ထူေထာင္ရ မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲ့ဒီအစုိးရကုိ ဖဲြ႕စည္းမယ့္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပါတီစုံမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရွိသင့္တယ္လုိ့ ကြ်န္ေတာ့္ပါတီ အေနနဲ႔ ယူဆပါတယ္။

မည္သည့္ပါတီမဆုိ အတၱမကင္းႏုိင္ၾကပါဘူး။ ကုိယ့္ပါတီက ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ေရး ႀကိဳးစားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြခ်ည္း အစုိးရ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ဖုိ႔ ဆႏၵျပင္းျပရွိၾကပါလိမ့္မယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ အမတ္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိမယ့္ပါတီဟာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးစတဲ့မ႑ိဳင္သုံးရပ္စလုံးကုိ ပါတီအႀကိဳက္ စီမံေဆာင္ ရြက္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အဲဒီအစုိးရသက္တမ္းအတြင္းမွာ ေကာင္းေမြစံၿပီး ဆုိးေမြခံရ ေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္မ်ားဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ကံၾကမၼာ၊ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားရဲ႕ကံၾကမၼာကုိ ဖန္တီးေပးရမယ့္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီစဲြ ပုဂိၢဳလ္စဲြေတြနဲ႔ မဲမေပးၾကပါနဲ႔၊ ငါ့ပါတီက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ငါ့မိတ္ေဆြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အနုိင္ရရင္ၿပီးေရာဆုိၿပီး မဲမေပးၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေနတဲ့ ေနရာမွာ မည္သည့္ပါတီကမဆုိ လူမွန္ ေနရာမွန္ျဖစ္မယ့္ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုိ ေရြးခ်ယ္စိစစ္ၿပီး မဲေပးသင့္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းျပည့္၀ၿပီး စစ္မွန္ေသာပါတီစုံဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ပါတီစဲြပုဂၢိဳလ္စဲြမထားဘဲ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကုိ သာ မဲေပးၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။                                            

မိဘျပည္သူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီ

 ၁။  ပါတီအမည္  -  မဟာမိတ္ေတာင္သူလယ္သမားပါတီ
 ၂။  ပါတီအမည္(English)  -  Confederate Farmers Party ( C.F.P )
 ၃။  ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၁၆.၁၀.၂၀၁၄
 ၄။  လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား  -  ဦဆန္းလင္းပါ(၂၀) ဦး
 ၅။

လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

ဒုတိယေခါင္းေဆာင္

 -  ဦးဆန္းလင္း၊ ဦးတင္ေအး
 ၆။  ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ႕သည့္ေန႕  -  ၂၀.၅.၂၀၁၅
 ၇။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕  -  ၁.၆.၂၀၁၅
 ၈။  ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသသည့္ေန႕  -  ၂.၇.၂၀၁၅
 ၉။  ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္္စဥ္  -  အမွတ္စဥ္(၉၂)
 ၁၀။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ပါတိအလံ  -  
 ၁၁။  ခြင့္ျပဳ႕သည့္ ပါတီတံဆိပ္  -  
 ၁၂။  ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စာရင္း  -  
 ၁၃။  ပါတီနယ္ေျမ  -  ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
 ၁၄။  ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ  -  အမွတ္(၂၆၂၆)၊ အင္း၀င္(၄) လမ္း၊ နန္းေတာ္ရာရပ္ကြက္၊ ပဲခူးၿမိဳ႔၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
 ၁၅။  ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း ႏွင့္ ဖက္စ္  -  ၀၉ - ၂၅၀၂၀၈၈၁၆ (ဦးဆန္းလင္း) ၊ ၀၉ - ၈၆၅၂၄၇၄ (ဦးတင္ေအး)
 ၁၆။  ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ား  -  PDFDownload