စက္႐ံုမန္ေနဂ်ာ ဦးသိန္းေဆြ

2 weeks 2 hours ago
3,320 Hits

“က်ြန္ေတာ္တို႔ ညိွႏိႈင္းျဖန္ေျဖေရး႐ံုးမွာ တရား၀င္ ၅ ႀကိမ္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၅ႀကိမ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ေျပလည္မႈ မရခဲ့ပါ ဘူး။ မရဘူးဆိုတာ အားလံုးမရဘူးေတာ့မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

Subscribe to စက္႐ံုမန္ေနဂ်ာ ဦးသိန္းေဆြ