ဓာတ်ပုံ - LYNN BO BO/EPA
ဆန်များကို မြန်မာနိုင်ငံက FOB (Free on board) စနစ်ဖြင့် တင်ပို့ခဲ့သောကြောင့် ဝယ်ယူသူဘက်က...