ဓာတ်ပုံ - ရဲမင်း
15 December 2016
မုံရွာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅။ ။ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ ထုတ်ချေးထားသည့် ကြွေးကျန်တောင်သူများအား...