နီဆန္းကုမၸဏီ ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စက္႐ုံေထာင္ၿပီး ကားထုတ္လုပ္မည္

.

ဂ်ပန္ နီဆန္းေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီသည္ စီးပြားေရးပြင့္လန္းလာေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ကားတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံကို ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္က ေျပာသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအၾကီးဆုံး ကားထုတ္လုပ္သည့္ နီဆန္းကုမၸဏီက Sunny ဆလြန္းကားမ်ား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ၎၏ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Tan Chong Motor Group ကုမၸဏီမွ ရွိျပီးသားစက္႐ုံကို လက္ဦးအသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း စက္႐ုံသစ္ တည္ေဆာက္ကာ အျပည့္အ၀ထုတ္လုပ္မႈသြားမည္ျဖစ္ျပီး လုပ္သားအင္အား ၃၀၀ ျဖင့္ႏွစ္စဥ္ ကားစီးေရ ၁၀၀၀၀ ကို ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက စီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ ၀ယ္လိုအားေတြ ႐ုတ္ျခည္းႀကီးထြားလာလိမ့္မယ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။"ဟု နီဆန္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ နီဆန္းကုမၸဏီက ကားမ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္။