အင္တာဗ်ူး

1 day 1 hour ago
3,288 Hits

ပြတ္တိုက္မႈက သံုးေလးခု ကၽြန္ေတာ္ ေထာက္ျပရမယ္။ (၁) အခ်က္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္မွာ ျပ႒ာန္းတဲ့ အခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ မေထာက္ခံဘူး။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး