အင္တာဗ်ူး

6 hours 54 min ago
8,776 Hits

အလုပ္သမားတိုင္းကို စိတ္ဓာတ္မက်ေစခ်င္ဘူး ၿပီးေတာ႔ တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ဖြဲ႔ခြင့္ေပးထားတဲ႔အတြက္  အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း ဖြဲ႔ေစခ်င္တယ္။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး