က်န္းမာေရး

4 hours 11 min ago
1 Hit

မိဘေတြက ဘယ္လိုပဲ ကေလးကိုဂရုတစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ေနပါေစ တစ္ခါတစ္ေလ စီစဥ္ထားတဲ့အတို္င္းျဖစ္မလာႏိုင္ပါဘူး။ ကေလးေတြက ဖ်ားတတ္ၾကပါတယ္။

Subscribe to က်န္းမာေရး