က်န္းမာေရး

9 hours 18 min ago
1 Hit

၀ိတ္ခ်ျခင္းသည္ အဆီခ်ျခင္းႏွင့္ တူသည္ဟုသင္ထင္ပါသ လား။ အမွန္စင္စစ္အဆီခ်ျခင္းသည္၀ိတ္ခ်ျခင္းႏွင့္မ်ားစြာ ကဲြျပားပါတယ္။

Subscribe to က်န္းမာေရး