မဇ္စျိမသတင်းဌာန

(ဓာတ်ပုံ - ဂင်းနစ်၊ အီးပီအေ)
(ဓာတ်ပုံ - အီးပီအေ)
(ဓာတ်ပုံ - အီးပီအေ)
(ဓာတ်ပုံ - အီးပီအေ)
(ဓာတ်ပုံ - MFF)
Photo: AFP

Pages