၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းမလိုက္နာ၍ တိုင္းစည္ပင္သာယာညႊန္မွဴးအား တစ္ဆင့္နိမ့္ရာထူးခ်အေရးယူ

.

ဧျပီ ၂၀ ။                      ။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ ၫြန္ၾကားေရးမႉးဦးေအာင္မင္းႏိုင္အား ဝန္ထမ္း စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မလိုက္နာသျဖင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ တစ္ဆင့္နိမ့္ရာထူးခ်အေရးယူခ့ဲေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ျမင့္က မဇၩိမသုိ႔ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

"ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမလိုက္နာလို႔ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္န႔ဲ အေရးယူတာ၊ စည္ပင္သာယာမွာ တိုင္းေက်ာ္ၿပီး ေျပာင္းလို႔မရလို႔ ၫြန္ၾကားေရးမႉးကေန ဒုတိယၫြန္ၾကားေရးမႉးန႔ဲ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအလုပ္အမႈေဆာင္တာဝန္ေပးလိုက္တယ္”ဟု စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က မဇၩိမသုိ႔ ေျပာသည္။

ဧျပီလ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ဦးေအာင္မင္းႏိုင္အား ရာထူးခ်ၿပီး ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔ အမႈေဆာင္အရာရိွအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေရးယူခံရသည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ ဦးေအာင္မင္းႏိုင္သည္ ပထမအႀကိမ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ၫြန္ၾကားေရးမႉးအျဖစ္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံထားရသူ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ လစ္လပ္သြားေသာ ေနရာအား ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔အမႈေဆာင္အရာရိွ ဒုတိယ ၫြန္ၾကားေရးမႉး ဦးတင့္လြင္အား ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ တြဲဖက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ရန္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ျမင့္က ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။

လက္ရိွတြင္ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားအား ၇ ရက္အတြင္း လြဲေျပာင္းရန္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးက ၫြန္ၾကားထား သည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ အင္ဂ်င္နီယာမႉးဦးႏိုင္လင္းေမာင္အား ေခတၱၫြန္ၾကားေရးမႉး အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္းကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္က ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။

ရာထူးတဆင့္ ခ်ခံရသည့္ ဦးေအာင္မင္းႏိုင္အား ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အမႈေဆာင္အရာရိွ ဒုတိယၫြန္ၾကားေရးမႉး အျဖစ္ ဧၿပီလ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ေရႊ႔ေျပာင္း တာဝန္ခ်ထားရန္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္ ဟု စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာသည္။