စည္သူေမာင္ေမာင္

“ျပည္ေထာင္စုနွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး ပူးေပါင္းျပီးအဖဲြ ့ျပီးစစ္မွာပါ။ ေတြ ့ရွိခ်က္၊ သုံးသပ္ခ်က္ေတြကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို ျပန္တင္ျပဖို ့က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးက မွာၾကားထားတာရွိပါတယ္။

1 week 1 day ago
3,845 Hits

“ကၽြန္ေတာ္တို ့တိုင္းအတြက္ေတာ့ အၾကီးဆုံးလ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္တာပါ၊ စီမံကိန္းျပီးမွာ သုံးႏွစ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို ့တြန္းမွာပါ။ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရကလည္း အမ်ားၾကီးပံ့ပိုးေပးသြားမွာပါ၊

ရထားလမ္းျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းအား ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြမွ ခ်ထားေပးၿပီး အသုတ္လမ္းပိုင္ႏွင့္ ဂုန္းမင္းႏွင့္ဒါးက ၾကားရထားလမ္းပိုင္တို႔အား ျပဳျပင္မည္ျဖစ္သည္။

2 weeks 6 days ago
873 Hits

က်ပ္ ၃၆၇ သိန္း၊ ပုသိမ္ေစ်း ေခ်ာင္းကမ္းႏွစ္ဘက္ အုတ္စီနံရံလုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ဖက္လွ်င္ ၆၇၃ ေပႏွင့္ နံရံႏွစ္ဖက္ျပဳလုပ္ၿပီး ကုန္က်ေငြသိန္းေပါင္း ၈၉၅ သိန္း ကုန္က်မည္ဟု စည္ပင္သာယာမွ ခန္႔မွန္းထားသည္။

3 weeks 1 day ago
2,028 Hits

“ ကၽြန္ေတာ္တို ့ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပန္လည္ရွာေဖြေရးေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာေရလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းျပီး ၊ငါးလုပ္ငန္းဦးစီး၊ သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြန႔ဲ ပူးေပါင္းျပီး ရွာေဖြေနဆဲ ျဖစ္ပါ...

1 month 1 week ago
969 Hits

“ကၽြန္ေတာ္တို ့ျပည္သူေတြကေတာ့ ျပည္သူအကိ်ဳးကိုတကယ္လုပ္ၿပီး ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို ဦးေဆာင္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာေတြကို အေကာင္းဆုံးစီမံခန္ ့ခဲြနိုင္မယ့္သူကိုေမွ်ာ္လင့္တာပါ၊ျ

”ယစ္မိ်ဳးဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ အရ နယ္ေျမဧရိယာတစုံတရာတြင္ တဦးတည္း ခ်က္လုပ္ခြင့္၊ ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳထားပါ သည္၊ လိုင္စင္ေဆာင္ထားသူပင္လွ်င္ အျခားေနရာေဒသတစ္ခုတြင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိပါ၊

“ ၁၃ ေဖာင္ကို ဆက္လက္ရွာေဖြေနဆဲပါ။ အရင္ ဒီရာသီမွာမျဖစ္ဖူးဘူး။ က်န္တဲ့မိုးတြင္းမွာေတာ့ အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ျဖစ္တယ္၊ အခုေလာက္ေတာ့ မ်ားမ်ားစားစား မျဖစ္ပါဘူး၊အခု ေသတဲ့သူကို ဆယ္ယူရရွိတာ မရွိဘူး။

1 month 3 weeks ago
936 Hits

“ ယခုေတာင္းခံထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၆လ အတြင္း အျပီးအျပတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ နွင့္ တင္ဒါပိုလွ်ံေငြမ်ား ကို အခ်ိန္မီျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ အၾကံျပဳလုိပါသည္ ”

လက္ရိွတြင္ ဆင္ထြက္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူေရာင္း၀ယ္ေနမွဳမ်ားအားဖမ္းဆီးသည္ကိုေတာ့ မၾကားသိရေသးဘဲ ေတာဆင္ရိုင္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားသာ ရွာေဖြဖမ္းဆီးႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။

Pages