စည္သူေမာင္ေမာင္

"တံတားန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ဝမ္းလည္းဝမ္းသာပါတယ္။ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒီလမ္းမွာရိွတ့ဲလူေတြၾကေတာ့ နစ္နာမႈေတြ ရိွတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေျပာင္းေပးရမယ္၊ ေရႊ႕ေပးရမယ္။

2 weeks 3 days ago
8,002 Hits

ယခင္ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းထားခဲ့ေသာ္လည္းမၿပီးျပတ္ခဲ့ဘဲ ယခု ထပ္မံေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ျပည္သူ႔အိမ္ရာအျဖစ္ အခန္းအခ်ဳိ႕ကို သတ္မွတ္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

3 weeks 5 days ago
8,416 Hits

ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားသာမ်ားေနေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာထိန္ဝင္းက ေျပာသည္။

3 weeks 6 days ago
2,009 Hits

ေခ်ာင္းသာေက်းရြာတြင္ မူလေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမ ၁၁ ဧကေက်ာ္ကို ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းယူခ့ဲၿပီး၊ မူလေတာင္သူမ်ားက၂၀၁၂ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒျဖင့္ အစိုးရထံစာတင္ကာ   ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ၾကသည္။

4 weeks 23 hours ago
2,722 Hits

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္း အား ADB ေခ်းေငြျဖင့္ လမ္းအဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္ရိွၿပီး လမ္းအား မူလ လမ္းအေဟာင္းတိုင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရိွရသည္

1 month 1 week ago
11,297 Hits

တိုင္းေဒသႀကီးဘ႑ာရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာအဖဲြ ့အစည္း၂၃ဖဲြ ့တြင္ အဖဲြ ့အစည္း ၁၀ဖဲြ ့မွ ပုိလွ်ံေငြ အျပည့္အ၀ အပ္ႏွံခဲ့ျပီး အဖဲြ႔အစည္း ၁၃ ဖဲြ ့မွ က်ပ္သန္း ၃၉.၆၇၄ အား ျပန္လည္အပ္ႏွံမွဳ မရိွခဲ့ျခင္း ျ...

1 month 2 weeks ago
6,647 Hits

အခြန္ဘ႑ာမ်ား႐ွာေဖြသည့္ ဌာနမ်ား အဂတိကင္း႐ွင္းစြာျဖင့္ အခြန္ ေလလြင့္မႈမရိွဘဲ အခြန္ပုန္း၊  အခြန္ေ႐ွာင္ မ်ားကို ေကာက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားအတြက္ အမႈစာရင္းမ်ား ၊ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ အထက္အဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တင္ျပမႈမ်ားကိုသာ အထက္သို႔ တင္ျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ အသိမ္းခံရသူမ်ား နစ္နာမႈႀကံဳေနရေၾကာင္း...

1 month 4 weeks ago
2,590 Hits

အိမ္မဲျမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂ ) တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿမိဳင္အား အိမ္မဲျမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ကုန္းေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာ မီးလင္းေရးအတြက္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားခံရျခင္းျဖစ္သည္။

2 months 6 days ago
6,510 Hits

ဟသၤာတခ႐ိုင္တြင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေလးေယာက္ထိုင္စာသင္ခုံ အနိမ့္ ၉၀၀ ႏွင့္စာသင္ခုံအျမင့္ ၉၈၀ လံုးအား က်ပ္သန္း ၈၂.၇၆ ျဖင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္ ဆန္းသစ္ထြန္းကုမၸဏီမွ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။...

2 months 1 week ago
11,025 Hits

Pages