အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳ၊ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပ အမ်ိဳးသမီးဘဝျမႇင့္တင္ေရး ေဆြးေႏြး

.

မိုးေကာင္း၊ မတ္လ ၆ ။       ။ လာမည့္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ဂုဏ္ျပဳပြဲအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး မတ္လ ၅ ရက္ မနက္ပိုင္းက မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ရြက္ အေျခခံပညာအထက္တန္း(ခဲြ)ေက်ာင္းတြင္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။

"အမ်ိဳးသမီးဘဝ  ျမႇင့္တင္ဖို႔ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ပူးေပါင္းလို႔ ယခုပင္ႀကိဳး ပမ္းၾကစုိ႔  " အစီအစဥ္အား စိုက္ပ်ိဳးေရး၊  ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကမ႓ာ့ဘဏ္တိို႔ ပူးေပါင္း က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊  ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းရုံးမွ  ႀကီးမွဴးက်င္းပျခင္း ျဖစ္ၿပီး  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ က်ားမေရးရာ လိုအပ္ခ်က္(၆)ခ်က္အပါအဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

ၿမိဳ႕ျပတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရွိၿပီး ေက်းလက္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အားနည္းေနသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာ နက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေက်းရြာေနအမ်ိဳး သမီးထုမ်ားမွ ေနာက္က်မႈမရွိဘဲ က႑အသီးသီးတြင္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးဘဝ ျမႇင့္တင္ေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္ေမညႊန္႔က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေျပာခဲ့သည္။

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း၏ အဆိုပါအထိမ္း အမွတ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ (၁) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိနားလည္ၿပီး တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ တတ္ေစရန္ ( ၂) ၄င္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ကို အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းက သိရွိၿပီး  စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ (၃) ကမ႓ာႏွင့္ အဝွမ္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို လူထုအေနျဖင့္သိရွိနားလည္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစႏိုင္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုမိုဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္ ေဒၚျမေသြးစံ၊  ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းတို႔က အမွာစကားေျပာခဲ့ၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ဥကၠ႒  ေဒၚလီလီေဆြ၊  လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္း Team Leader ေဒၚေအးေအးလင္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။