ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဖိတ္ေခၚ

.

ဓာတ္ပံု-EPA
 

ရန္ကုန္ ၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ။          ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ဖိတ္ေခၚထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေထာက္ပံ့ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း(UEHRD) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ႐ံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

ရခိုင္ေဒသ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ UEHRD ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္က ရခိုင္သို႔ ေရာက္ရွိေနစဥ္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ UEHRD တြင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္က ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။

အဆိုပါ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ရခိုင္သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္သိန္းေအးက “ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံခ်က္မ်ား”အား ရွင္းလင္းစဥ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကရန္ ဖိတ္ေခၚလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည့္ နယ္ပယ္မ်ားအျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္ တည္တံ့ေရး၊ ပညာေရး က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အံု၊ ခရီးသြားလာေရး၊ အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား ေပၚထြန္းေရးဟူသည့္ နယ္ပယ္ ေျခာက္ခုကို သတ္မွတ္ထားသည္။

အဆိုပါ နယ္ပယ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရသည္ “ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ” ကိုဖြဲ႔စည္းထားသည္။ အဆုိပါအဖြဲ႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုသည္ နာယက ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္သိန္းေအးက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္တာႏွင့္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴၚ ဦးတင္ေမာင္ေဆြ၊ ဦးေအာင္ၾကည္စိုး (ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း) တို႔ပါဝင္သည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘ႑ာေရး ၊ အခြန္ ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီအေထာက္အပ႔ံေပးေရး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္း(UEHRD) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠဌ၊ ဒုတိယဥကၠဌအေနျဖင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ညွိႏိူင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ၿမိဳင္တို႔ပါဝင္သည္။