ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း

ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္  ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔ ကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ ေန႔လည္က ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္။ (ဓာတ္ပုံ ေဟာင္ဆာ(ရာမည) မဇၥ်ိမ)