စစ္ေတြၿမိဳ႕က ပထမဦးဆုံးျဖစ္တဲ့ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ

ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြရွိ Smart အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ရခုိင္တုိင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးကုိ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။ (ဓာတ္ပုံ - ညႊန္႔ဝင္း၊ အီးပီေအ) Smart အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ပထမဦးဆုံး အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံျဖစ္ၿပီး ၎ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔ရဲ႕ ပူးတြဲအစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါစက္ရုံမွာ အလုပ္သမား ၁၀၀ ခန္႔ လုပ္ကုိင္ေနၾကပါတယ္။