မဇၥ်ိမ

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား မခ်ဳပ္ဆိုမီႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေနခ်ိန္တို႔တြင္ ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ ျဖစ္သည္။ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို တရားရံုးသံုးတံဆိပ္ေခါင္းႏွင့္ တရားရံုးသံုးမဟုတ္ေသာ တံဆိပ္ေခါင္း မ်...

1 week 19 hours ago
7,253 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ပီျပင္စြာ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး သည္ အဓိကက်သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရာစုႏွစ္ (၇) ခု နီးပါးျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ခ်ဳပ္...

3 weeks 22 hours ago
4,074 Hits

အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ထည့္ထားျခင္းမရွိေပ။ ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ ဝင္ေငြသည္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ခြဲေဝေပး ေသာ အခြန္ ဘ႑ာ အရင္းအျမစ္၊ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။

1 month 5 days ago
7,954 Hits

“ေမာင္ေတာ ေ႐ႊဇားတံတားနားမွာ ဖမ္းမိတာပါ။ သတင္းအရ ဖမ္းဆီးတာျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္ကားကို စစ္ေဆးတဲ့အခါ က်ေနာ္တို႔ မိတာပါ။ ဘယ္ကေနလာတယ္။ ဘယ္ကိုသြားမယ္ဆိုတာေတြနဲ႔ တရားခံကို က်ေနာ္တို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနတုန္း ႐ွိပါ...

1 month 1 week ago
18,930 Hits

အခ်ဳိ႕ေသာဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ ၾသစေၾတးလ်ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံအစိတ္အပိုင္းအားျဖင့္...

1 month 1 week ago
6,862 Hits

ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက “ေနာက္တစ္ခ်က္က တာဝန္႐ွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက အရက္ေသစာ ေသာက္စားမႈေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒါက အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခုျ...

1 month 2 weeks ago
6,883 Hits

လက္႐ွိေျမျပင္ အေနအထားတြင္ လုံၿခံဳေရးစခန္းမ်ားမွာ လုံၿခံဳေရး အသင့္ထား႐ွိျခင္း ၊ ေစာင့္ၾကည့္ကင္းမ်ား ခ်ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လွည့္ကင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ဆိုသည္။

1 month 2 weeks ago
14,643 Hits

အခ်ဳိ႕ေသာဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသည္ အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကိုဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးညီတူမွ်တူအစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေငြေခ်းယူျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္းကုစားသည္။

1 month 2 weeks ago
3,405 Hits

ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကားအခြန္အာဏာခြဲေဝမႈမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားတစ္သမတ္တည္းျဖစ္မႈ (tax-base and tax-rate uniformity) ကိုအသားေပးထားသည္။

1 month 3 weeks ago
3,937 Hits

“ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းတာ မၿပီးလို႔ ေနာက္ထပ္ တစ္လတိုးေပးထားတယ္။ ဒီလကုန္ထိေပါ့။ အရင္ဆပ္တဲ့သူေတြကို ထုတ္ေခ်းတယ္။ ေနာက္ထပ္ လာဆပ္ၾကတယ္။ ေနာက္လာဆပ္တဲ့ သူေတြကို ေပးဖို႔ စီစဥ္ရတာေပါ့။

2 months 1 week ago
1 Hit

Pages