ကိုရီးယား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မားစ္အလြန္ နာလန္ထေရး အစီအစဥ္မ်ား အဆိုျပဳ

.

သည္ကိုဂ်ီးယန္း ဟာရယ္ (ဆိုးလ္)။ ။ မၾကာေသးမီက အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါ မားစ္ (MERS)ရဲ႕ ရိုက္ခတ္မႈကို ခံရၿပီး စိုက္ဆင္းသြားခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကို ျပန္လည္လႈပ္ရွား အသက္ဝင္လာေရး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေတာင္ကိုရီးုယား၏  စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

‘‘မားစ္ေသာကေတြက အသက္မဲ့ေနတဲ့ စီးပြားေရးကို ဆြဲခ်သြားခဲ့လို႔ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြက အခုလို စိတ္ကူးရလာခဲ့တာပါ’’ ဟု ေတာင္ကိုရီးယား စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဌာန (KCCI) ဥကၠ႒ ပက္ေယာင္မန္းက
ေျပာၾကားသည္။

KCCI က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လတ္တေလာ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ ၿပီးခဲ့ေသာလက မားစ္ေရာဂါ ကူးစက္ပံ်႕ပြားမႈေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္ ကေလးမ်ားမွာ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း ဆိုက္ကုန္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံျခားဝယ္လက္မ်ား ႏွင့္ အစည္းအေဝးေတြကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရျခင္း၊ ေရာင္းအား သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘မားစ္ေသာကမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီး အားနည္းခ်ည့္နဲ႔ ေနတဲ့ စီးပြားေရးကို
ေသြးသစ္ေလာင္းဖို႔အတြက္ အစိုးရနဲ႔ ေကာ္ပိုေရးရွင္းက႑တို႔ ပိုၿပီး နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္း အလုပ္လုပ္ဖို႔ဟာ အေရးႀကီးပါတယ္’’ ဟု ပက္က ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအဆင့္တြင္ ေဆြးေႏြးေနသည့္ အလုပ္အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ဧည့္သည္မ်ား ကိုရီးယားသုိ႔ ျပန္လာေရး အေထာက္အကူျပဳျခင္းမ်ား ပါဝင္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။