ထိုင္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီအေရအတြက္ ျမင့္တက္လာ

.

ဘန္ေကာက္၊ ဇြန္-၂၂ ။          ။ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ၄၅၀၀ေက်ာ္က ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ႏွစ္ကထက္ ကုမၸဏီေပါင္း ၇၀၀ပိုလာခဲ့သည္ဟု စစ္တမ္းအသစ္ တစ္ခုအရ သိရွိရသည္။

ဂ်ပန္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ႀကီး (Japan External Trade Organisation-JETRO)၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိုင္းဘုရင့္ႏိုင္ငံ၏ ၀န္ေဆာင္မႈက႑မွာ ဂ်ပန္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အေရ အတြက္ တုိးလာျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ တိုးလာျခင္း၊ ထူေထာင္ေအာင္ျမင္ၿပီးသား ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား တိုးၿပီးရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံ လာရန္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ အေရအတြက္ တိုးလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု Jetro က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုစစ္တမ္းက ၿပီးခဲ့သည့့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလက ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်က္ အလက္ဘဏ္ ေဒတာေဘ့စ္ကို မွတ္ပံုတင္လာသည့္  ဂ်ပန္ကုမၸဏီေပါင္း ၈,၈၉၀ကို ခ်ဥ္းကပ္ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္တမ္းအရ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိေၾကာင္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီေပါင္း ၄,၅၆၇ခုက အတည္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က စစ္တမ္းျပဳစုထားသည့္ အေရအတြက္ ၃,၈၈၄ထက္ ၆၈၃ခု ပိုေနသည္။

ကုမၸဏီေပါင္း ၄,၅၆၇ခုအနက္ ၄၇ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၂,၁၄၇ခုမွာ ကုန္ထုတ္က႑တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး၊ ၄၉.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၂,၂၆၁ခုက ၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဂ်ပန္ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားကုမၸဏီအေရအတြက္မွာ ၂၃၄ခုမွ ၃၆၂ခုအထိ တိုးလာခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္း ၆၉၁ခုအထိ ရွိလာခဲ့သည္။