ကေမၻာဒီးယား၏ ယခုႏွစ္ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈ လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီခဲ့

.

ဖႏြမ္ပင္၊ ့ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ။           ။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည္ ယခုႏွစ္အတြက္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္း တင္ပို႔ရန္ ရည္မွန္းထားမႈ ျပည့္မီခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္က ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

လယ္သမားမ်ားထံမွ ဆန္၀ယ္ယူရာတြင္ ဘက္ဂ်က္လိုေငြျပခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ ေဒသတြင္းနွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးကပ္ဆုိက္မႈ၊ ဆန္ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းတြင္ အထူးသျဖင့္ ထိုင္း၊ဗီယက္နမ္၊ျမန္မာႏွင့္ လာအုိတို႔ကဲ့သို႔  ေဒသတြင္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားက မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ လ်ာထားခ်က္ မျပည့္မီခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဟြန္ဆန္က ဖႏြမ္ပင္ရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရး ညီလာခံတစ္ရပ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၄င္းတို႔ ႏိုင္ငံတြင္လည္း စက္ပစၥည္းပိုင္းေကာင္းစြာတပ္ဆင္ထားေသာ ဆန္စက္အေရအတြက္ နည္းပါးမႈ ႏွင့္ ဆန္သိုေလွာင္ရန္ ဂိုေထာင္ နည္းပါးမႈ မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ကေမၻာဒီးယားသည္ ယခုႏွစ္မွစ၍ ႀကိတ္ခြဲၿပီး ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သန္း ျပည္ပတင္ပုိ႔ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကတည္းက လ်ာထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ စာရင္းအင္းမ်ားအရ ယခုႏွစ္ပထမ ဆယ္လအတြင္း ႏိုင္ငံသည္ ႀကိတ္ခြဲၿပီး ဆန္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၄၀၀,၀၀၀ တန္ ေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ပမာဏသည္ ယမန္ႏွစ္က ထက္ ပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ယမန္နွစ္၂၀၁၄ တစ္ႏွစ္လံုးအတြက္ ဆန္တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၃၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ထားခဲ့သည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑သည္ အဓိကက်လ်က္ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ ၁၅ သန္းမွာလည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။