ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ စည္းကမ္းမဲ႔အမွိဳက္ပစ္၍ က်ပ္၂ သိန္း ဒဏ္ရိုက္ခံရသူ ၃ ဦးအထိ ရွိလာ

.

 

ၿမိတ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၁ ။          ။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ၿမိဳ႕ရြာ သန္႔ရွင္း သာယာလွပေရးအတြက္ “ စည္းကမ္းမဲ႔ အမွိဳက္ပစ္သူ” ဒဏ္ေငြ ၂ သိန္း၊ သတင္းေပးသူ ဆုေငြ ၁ သိန္း ဆိုင္းဘုတ္ေၾကာ္ျငာကို တပ္ဆင္ၿပီး တစ္လ အတြင္း ဒဏ္ရိုက္ခံရသူ ၃ ဦး အထိ ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

 အမွိဳက္မ်ားကို စည္းကမ္းမဲ႔ မစြန္႔ပစ္ရန္ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ဆိုင္းဘုတ္ေၾကာ္ျငာကို ဇူလိုင္လ ဆန္းပိုင္းမွ စတင္၍ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၌  အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္သည္႔ ေနရာ ၃၀ တြင္ ေျမစိုက္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီရံုးမွ တရား၀င္ ေၾကညာ စိုက္ထူထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔စိုက္ထူၿပီး ၁ လအတြင္း ဒဏ္ေၾကးေဆဆာင္ရသူ ၃ ဦး ရိွလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ေကာ္မတီရံုးထံမွ သိရသည္။

 “ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕အတြက္ တင္းၾကပ္တဲ႔ စည္းကမ္း ဆိုေပမယ္႔ အခုဆိုလွ်င္ ရပ္ကြက္တိုင္းမွာ အမွိဳက္ေတြ လာႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္၊ ဒါကို လိုက္နာတဲ႔ ျပည္သူေတြ ရွိသလို မလိုက္နာႏိုင္တဲ႔ ျပည္သူေတြ ကိုေတာ႔ ေၾကညာထားတဲ႔ စည္းကမ္း အတိုင္း ဒဏ္ေငြ ရိုက္ပါတယ္”ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီရံုးမွ ဥကၠ႒ ဦးျမတ္ကိုကိုက ေျပာသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕၌ ’စည္းကမ္းမဲ႔ အမွိဳက္ပစ္သူ’ ဒဏ္ေငြ ၂ သိန္း၊ သတင္းေပးသူ ဆုေငြ ၁ သိန္း စနစ္သည္၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ပိုင္ နယ္နမိတ္အတြင္း အမွိဳက္မပစ္ရ တားျမစ္ထားသည္႔ ေနရာမ်ားတြင္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးက စည္းကမ္းမဲ႔ အမွိဳက္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိပါက မည္သူမဆို မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား၊ စြန္႔ပစ္သည့္ေနရာမ်ားႏွင္႔ ေနအိမ္တို႔ကို အတိအက် စည္/ ေကာ္သို႔ လူကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းနံပါတ္ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားသတင္းေပးႏိုင္သူကို နာမည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္၍ ဆုေငြ ၁ သိန္း ခ်ီးျမွင္႔ေပးသြားမည္ ျဖစ္ကာ၊ တိုင္ၾကားခံရသူအား ဒဏ္ေငြ ၂ သိန္းက်ပ္ျဖင္႔ သတိေပးအေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္ေကာ္မတီရံုးထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ စည္းကမ္းမဲ႔ အမွိဳက္ပစ္သူကို ဒဏ္ေငြ ၂ သိန္းသည္၊ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဒသႏၱရ အမိန္႔ျဖင္႔ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒဏ္ေငြျဖင္႔ ရိုက္ခံရသည္႔ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္းကို စည္ပင္သာယာေရး ဘတ္ဂ်က္ေငြအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ ရန္ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ စာရြက္္စာတမ္းမ်ားျဖင္႔ အပ္ႏွံလ်က္ရွိသည္ဟု စည္/ ေကာ္ ဥကၠ႒ ဦးျမတ္ကိုကိုထံမွ သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင္႔ သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၁/၂၀၁၈) အရ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ အခန္း ၁၈၊ ပုဒ္မ ၆၆ အရ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ဒဏ္ေၾကးေငြကို ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးမွ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ဥပေဒ အခန္း ၁၉၊ ပုဒ္မ ၇၀ အရ ေငြဒဏ္ အနည္းဆံုး က်ပ္္ ၃၀၀၀၀ မွ အမ်ားဆံုး ၃၀၀၀၀၀ ထိ ခ်မွတ္ျခင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း ခံရမည္။ အဆိုပါ ျပစ္မွဳကို ဆက္လက္၍ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္လွ်င္ က်ဴးလြန္သည္႔ ေန႕ရက္မ်ားအတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ အခန္း ၁၉၊ ပုဒ္မ ၇၄ အရ တစ္ေန႔လွ်င္ ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ခ်မွတ္ခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။