အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၁ )

.

ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား

ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ံ ျပည္နယ္မ်ားသည္အျခားေသာဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ႏိႈ္င္းးယွဥ္ၾကည့္လ်င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တာဝန္ႏွင့္ အခြန္အာဏာမ်ား ပိုရွိၾကေသာ္လည္း ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈႏွင့္ အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈွ စသည့္ ဘ႑ာေရးျပႆနာႏွစ္မ်ဳိးလံုးရွိသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အခြန္ဆိုင္ ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ထိုအာဏာမ်ားသည္   ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေသး ေၾကာင္း ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕က ဆိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား ရွိလာသည္။ ထိုမညီမွ်မႈ မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ နည္းလမ္း (၂) မ်ဳိးျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္။ ဖက္ဒရယ္အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ေလွ်ာ့ၿပီး ျပည္နယ္အခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားကို တိုးျခင္းျဖင့္ ဖက္ဒရယ္၏ အခြန္အာဏာ (tax room) အခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္မ်ား အား ေပးအပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္ လႊဲေျပာင္းေငြပမာဏာ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ နည္းလမ္းက ပိုသင့္ေတာ္သည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ား (ဥပမာ - ေခးဘက္ႏွင့္ အာဘာတာ) က ဖက္ဒရယ္ အခြန္အာဏာအခ်ဳိ႕ ေပးအပ္ျခင္းနည္းလမ္းကို ပိုလိုလားၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာျပည္နယ္မ်ား (ဥပမာ - အတၱလႏၱိတ္ေဒသ ျပည္နယ္မ်ား)က ဖက္ဒရယ္လႊဲေျပာင္းေငြပမာဏတိုးေပးျခင္းနည္းလမ္းကိုပိုလိုလားၾကသည္။

ကေနဒါႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျမင့္မားမႈအက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ စီးပြားေရးကြာဟခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျပည္နယ္မ်ားအၾကား အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈ အလြန္မ်ားလာသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စုပံုေနသည့္ အြန္တာရီယိုျပည္နယ္ႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝသည့္ အာဘာတာျပည္နယ္တို႔သည္ အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္စီးပြားေရးအရအလြန္ ကြာဟေနသည္။ ကေနဒါဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသျဖင့္ ယင္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္သည္ အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထိုဘ႑ာေရးျပႆနာကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက သာတူညီမွ်ေရး ေပးေငြမ်ား/လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္း ေလ့ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈသည္ သာတူညီမွ်ေရးစနစ္အေပၚ ရိုက္ခတ္မႈ ရွိသျဖင့္ (သာတူညီမွ်ေရးေပးေငြမ်ား ထပ္တိုးေပးရသျဖင့္) ေနာက္ပိုင္းတြင္ သာတူညီမွ်ေရး အစီ အစဥ္အတြက္ ပညာရွင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီး အစီစဥ္အတြက္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းတိုးပြားလာၿပီးေကာက္ခံ ရရွိေသာ အခြန္ေငြမ်ားသည္လည္း ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ အခ်ဳိးအစားႀကီးမားစြာကာမိေစႏိုင္သျဖင့္ ေဒါင္လိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားထက္ အလ်ားလိုက္ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားက ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ အဓိကဘ႑ာ ေရး ျပႆနာ ျဖစ္ေနသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ ထိုဘ႑ာေရးျပႆနာမ်ား (ေဒါင္လိုက္ႏွင့္ အလ်ားလိုက္ ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ား) သည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးအရၾကားဝင္မႈကို လိုအပ္ေစသည္။ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အခြန္အာဏာအခ်ဳိ႕ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း သြားရန္၊ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမွ်တမႈရွိေရးအတြက္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္သာတူညီမွ်ေရး   ေပးေငြမ်ားလႊဲေပးရန္္ႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္ပါေသာေထာက္ပံ့ေငြမ်ားခ်ေပးျခင္းျဖင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ  အရည္အေသြးကို ထိန္းေပးရန္ လိုအပ္လာသည္။

ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား

ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အခြန္အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ အခ်ဳိးအစားႀကီးမားစြာ တျဖည္းျဖည္း ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္အတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအေပၚ အားထားမႈမွာ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်လာေသာ္လည္း ျပည္နယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအား တစ္စိတ္ တစ္ေဒသအားျဖင့္ အားထားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ား ကို ကုစားႏုိင္ရန္ ခိုင္မာသည့္ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္မ်ား (Fiscal Transfer Schemes) ခ်မွတ္ထား သည္။ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ပါဝင္ေသာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား (intergovernmental forums) က်င္း ပၿပီး ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈကိစၥမ်ားကိုေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၾကသည္။ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားမွထြက္လာေသာဆံုးျဖတ္ ခ်က္ မ်ားကို ဖက္ဒရယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီး ဖက္ဒရယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။  ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈအစီအစဥ္ (၄) ခု ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ

၁ ။ ကေနဒါ က်န္းမာေရးလႊဲအပ္ေငြ (Canada Health Transfer)၊

၂ ။ ကေနဒါ လူမႈေရးလႊဲအပ္ေငြ (Canada Social Transfer)၊

၃ ။ သာတူညီမွ်ေရး လႊဲအပ္ေငြ (equalization) ႏွင့္

၄ ။ နယ္ေျမအေျခခံ ပံုေသနည္းေပးအပ္ေငြ (Territorial Formula Financing) တို႔ ျဖစ္သည္။

 က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးလႊဲအပ္ေငြမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ပါေသာ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ား (conditional transfers) ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းတို႔အေပၚ မူတည္ၿပီး ခ်ေပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္တစ္ခုစီ၏ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ခ်ေပးသည္။ ကေနဒါလူမႈေရး လႊဲအပ္ေငြသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အထက္တန္းလြန္ပညာေရး၊ လူမႈေရးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား အတြက္ ပံ့ပိုးေပးသည္။ သာတူညီမွ်ေရးေရး လြဲအပ္ေငြႏွင့္ နယ္ေျမအေျခခံ ပံုေသနည္းေပးအပ္ေငြတို႔သည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ နယ္ေျမတို႔ကို ခ်ေပးသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မပါေသာ လႊဲအပ္ေငြမ်ား (unconditional transfers) ျဖစ္သည္။ ညီမွ်ေရးအစီအစဥ္တြင္ တန္းတူညီမွ်ေရးေပးေငြမ်ား (equalization payments)ကို ျပည္နယ္ တစ္ခုခ်င္း၏ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ မူတည္ၿပီးခ်ေပးသည္။ တန္းတူ ညီမွ်ေရးေပးေငြပမာဏကို သတ္မွတ္ရာတြင္ ျပည္နယ္အားလံုး၏ ေယဘုယ်ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၎ကို တစ္ႏိုင္ငံံလံုး၏ အနိမ့္ဆံုး စံနႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ထ႔ိုေနာက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ယင္းစံႏႈန္းေအာက္ ေရာက္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား အတြက္ စံႏႈန္းႏွင့္နီးစပ္မႈအလိုက္ တန္းတူညီမွ်ေရးေပးေငြမ်ားကို ခ်ေပးသည္။ ထိုစံႏႈန္းတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ သယံဇာတဝင္ေငြကို ထည့္တြက္သျဖင့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကဲ့သို႔ေသာ တန္ဖိုးျမင့္သယံဇာတဝင္ေငြ ရွိသည့္ ျပည္နယ္မ်ားက ခံစားခြင့္ မရွိပါ။   ။ ( မဇၥ်ိမ )

{ ေရွ႕အပတ္ . . ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ }

  1. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁ )
  2. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၂ )
  3. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၃ )
  4. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၄ )
  5. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၅ )
  6. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၆ )
  7. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၇ )
  8. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၈ )
  9. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၉ )

  10. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁၀ )