စီးပြားေရးေႏွးေကြးစဥ္ ဂ်ာကာတာတြင္ အလုပ္သမားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆႏၵျပ

.

ဂ်ာကာတာ၊ စက္တင္ဘာ ။           ။ ငါးႏွစ္အတြင္း အေႏွးေကြးဆုံး စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဂ်ာကာတာရွိ လမ္းမ်ားေပၚထြက္ ဆႏၵျပကာ အျခားအရာမ်ားထက္ အလုပ္အကိုင္လုံျခံဳေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကသည္။

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဦးေဆာင္ေသာ ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားအထိမ္းအမွတ္ေဆာက္အအုံမွ  သမၼတနန္းေတာ္သို႔ ခ်ီတက္ခဲ႔သည္။ နန္းေတာ္တြင္ သမၼတဂ်ဳိ ၀ီဒိုဒုိသည္ အိုင္အမ္အက္ဖ္ အၾကီးအကဲ ခရစၥတင္းလာဂါ႔ဒ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ႔သည္။ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေရးအတြက္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၈,၀၀၀ခန္႔ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ခ်ထားခဲ႔သည္။

အလုပ္သမားသမဂၢတို႔က အခ်က္ ကိုးခ်က္ပါ ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခုကို တင္ျပခဲ႔ၿပီး ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္လုံျခံဳမႈရွိေရး၊ ျပည္ပလုပ္သားမ်ားခြင့္မျပဳေရးႏွင့္ အဓိကကုန္ပစၥည္း မ်ားေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ ခ်ေရးတို႔ ပါ၀င္သည္။ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖိနပ္ကဲ႔သို႔ လုပ္အားကဲ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈဒဏ္ကို အဆိုးဆုံးခံေနရၿပီး မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း အလုပ္သမားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ အလုပ္ မွဖယ္ရွားခံခဲ႔ရသည္။

ဇူလိုင္လက ေငြေဖာင္းပြႏႈန္းမွာ ၇ဒသမ၆ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေရာက္ရွိခဲ႔ရာ အစားအေသာက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားၾကီးျမင့္မႈဒဏ္ကို အလုပ္သမားမ်ားခံစားခဲ႔ရသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အၾကီးဆုံးစီးပြားေရး အင္ဒိုနီးရွားမွာ ယခုႏွစ္အစကတည္းက အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ယွဥ္ပါက ႐ူပီးယားတန္ဘိုးမွာ ၁၄ရာခိုင္ႏႈန္း ဆုံး႐ႈံးကာ အားနည္းလာခဲ႔မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးထိခိုက္ခဲ႔သည္။

ဂ်ဳိကို၀ီအစိုးရသည္ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈကို ကိုင္တြယ္ရန္ မၾကာခင္ စီးပြားေရးလႈံ႕ေဆာ္မႈအစီအစဥ္တစ္ခုကို ေၾကညာလိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။