မိုဘိုင္းေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ကို လုံျခဳံသည့္နည္းပညာအစီအမံထားရွိရန္ စီမံ/ဘ႑ာ၀န္ၾကီးဌာနေျဖဆိုမႈ လြဲေနဟု ဆို

.

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ။                 ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳလာသည့္ မိုဘိုင္းေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားအတြက္ လုံျခဳံမႈရွိေစရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ထားရွိမလဲဆုိသည့္ ေမးခြန္းအေပၚတြင္ စီမံ/ဘ႑ာ ၀န္ၾကီးဌာနမွ အနည္းငယ္လြဲျပီး ေျဖဆုိခဲ့ေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္ကလည္း အဓိကကလည္း ေျဖေစခ်င္တာ ဗဟိုဘဏ္တို႔၊ ဆက္သြယ္ေရးတို႔က ေျဖေစခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတ္ာ့ေမးခြန္းထဲမွာလည္း စီမံဘ႑ာက ပါသြားေတာ့ စီမံ/ဘ႑ာက လာေျဖတယ္။ ေျဖေတာ့ ေမးခြန္းနဲ႔ ေတာ့ နည္းနည္းေလး လြဲေနသလုိပဲ ။ ကြ်န္ေတ္ာေမးတဲ့ ေမးခြန္းက အဲ့ဒီလို Security ေပါ့ေနာ္။ Cyber Security အားနည္းေနျပီးေတာ့ ဒီ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာ ခိုင္မာတဲ့ နည္းပညာ အစီအမံထားရွိေဆာင္ရြက္ဖု႔ိ ဘယ္လိုလုပ္ေပးမလဲလို႔ေမးတာ ဆိုလိုခ်င္တာပါ” ဟု ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၁ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတ္ာ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေသာ မိုဘိုင္းဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ စနစ္မ်ားကိုသတင္းအခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈႏွင့္ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားမရွိဘဲ ျပည္သူအမ်ား စိတ္ခ်လုံျခဳံစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာ နည္းပညာ လုံျခဳံေရး အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးဌာမွ ညႊန္ၾကားထိန္းသိမ္း စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ အစီစီ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းကိုေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက အဆိုပါ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး “ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၉ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္သည္ လုံျခဳံမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈ ရိွေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကိုျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၄င္းဥပေဒႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္း ၊ ရုပ္သိမ္းျခင္းအပါအ၀င္ ၄င္းလုပ္ငန္းကိုၾကီးၾကပ္ေစျခင္း၊ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္” ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ ေဆ့ာ၀ဲလ္ အမ်ားစုသည္ Open Source မ်ားမွ လိုင္စင္ေၾကးေပးရန္ မလိုေသာ လိုင္စင္မဲ့ Pirate version မ်ားျဖစ္ျပီး ၄င္းဗားရွင္းမ်ားသည္ Global Team မ်ား၏ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈ မရရွိဘဲ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ အဆိုပါ ဗားရွင္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည့္ ပညာရွင္ ရွားပါးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ခိ်ဳ႕တဲ့ေနသည့္အတြက္ Microsoft ၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ Malware ဟုေခၚသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္မ်ားကို အႏၱရာယ္ျပဳ ႏိုင္သည့္ ေဆာ့၀ဲလ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရေျခ အမ်ားဆုံး ၅ ႏိုင္ငံတြင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက အစည္းအေ၀းအတြင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆိုက္ဘာရာဇ၀တ္မႈမ်ားလုပ္တတ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေရာက္ရွိလာျပီး ATMစက္မ်ားမွ ေငြခိုးထုတ္ယူမႈမ်ားျဖစ္ပြားသည္ကို မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ၾကားသိရျပီး “ျပီးခဲ့တဲ့ ဧျပီလ၂၄ရက္ေန႔က ကြ်န္ေတာ့္မဲဆႏၵန နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္တဲ့ မႏၱေလးျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ အြန္လိုင္းေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း Wave Money ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံတြင္ Verification Code ေတြကုိခိုးယူျပီးေတာ့ အေကာင့္အတုေတြကေန ေငြခိုးထုတ္ယူမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေထာက္ျပခဲ့သည္။

“မိုဘိုင္းေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ျပည္သူ အမ်ား စိတ္ခ်လုံျခဳံစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္ ၄င္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လုိင္စင္ထုတ္ေပးသူ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ကစည္းမ်ဥ္းမ်ား ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ထားရွိ၍ ကြပ္ကဲၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္” ေနသည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက အစည္းအေ၀းတြင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းေငြေရးေၾကးေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဘဏ္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္သည့္ မုိဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား(Telecom Operators) မ်ားမွေဆာင္ရြက္သည့္ မိုဘိုင္းေငြေရးေၾကးေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေငြမိုဘိုင္းေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မိုဘိုင္းေငြေရးေၾကးေရးေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဟူ၍ သုံးမိ်ဳးရွိသည္။