တရုတ္စေတာ့ေစ်းကြက္ကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးဂ်ာနယ္လစ္ ၀န္ခံ

.

ေပက်င္း၊ ၾသဂုတ္-၃၁ ။         ။ ၾသဂုတ္လ ၃၀ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာ၏ သတင္းပို႔ခ်က္အရ တရုတ္စေတာ့ေစ်းကြက္တြင္ အထိတ္တလန္႔ႏွင့္ ၀ရုံးသုဥ္း ကားျဖစ္ေစခဲ့ ၿပီးႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆံုးရႈံးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးက ၀န္ခံခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

မၾကာေသးမီက တရုတ္စေတာ့ေစ်းကြက္ ၿပိဳလဲမႈေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ခ်ိဳင္က်င္းမဂၢဇင္းမွ ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ၀မ္ေရွာင္လူကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

စေတာ့ေစ်းကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအမွားမ်ားကို လုပ္ႀကံဖန္တီးျဖန္႔ေ၀မႈအတြက္ ၀မ္ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းေအဂ်င္စီ ဆင္ဟြာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆင္ဟြာသတင္းအရ ၄င္း၏ သတင္းအမွားမ်ားက စေတာ့ေစ်းကြက္ကို အထိတ္တလန္႔ႏွင့္ ၀ရုံးသုဥ္းကားျဖစ္သြားေစၿပီး ေစ်းကြက္အေပၚ ယံုၾကည္မႈကိုလည္း အၾကီးအက်ယ္ထိိခိုက္ သြားေစခဲ့သည့္ အျပင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္လည္း အႀကီးအက်ယ္ ဆံုးရႈံးသြားေစခဲ့ေၾကာင္း ၀မ္က ၀န္ခံသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

၀မ္က ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လက စေတာ့ရွယ္ယာကြပ္ကဲေရးမွဴးက အစိုးရေငြမ်ား ေစ်းကြက္မွ ထြက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေလ့လာေနသည္ဟု သေဘာသက္ေရာက္သည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ေရးသားခဲ့သည္။ တရုတ္ ရွယ္ယာကြပ္ကဲေရးေကာ္မရွင္က ခ်ိဳင္က်င္းသတင္းကို ခ်က္ခ်င္းပင္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး တာ၀န္မဲ့ေသာ အေရးအသားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။   

ခ်ိဳင္က်င္းကမူ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္း၏ ၀ဘ္ဆုိက္တြင္ လႊင့္တင္လာသည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ တရုတ္ ရွယ္ယာေစ်းကြက္ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမွ အရာရွိတစ္ေယာက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိက ရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီမွ အႀကီးတန္းအမႈေဆာင္အရာရွိ ၄ေယာက္ကိုလည္း တရုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တရုတ္ရွယ္ယာေစ်းကြက္ကြပ္ကဲေရးေကာ္မရွင္မွ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည့္ လ်ဴရႈဖန္ကိုလည္း လက္သိပ္ထိုးေရာင္း၀ယ္မႈ၊ လာဘ္ယူမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တံဆိပ္တံုးမ်ား အတုလုပ္မႈ သံသယမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

လ်ဴကိုယ္တုိင္ကလည္း သူ၏ မယားငယ္အတြက္ ကြာရွင္းမႈႏွင့္ အခြန္အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရံုးေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတုလုပ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္တံဆိပ္တံုးမ်ားကို အတုအပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့သည္။

လူသိရွင္ၾကား အမႈႀကီးမ်ားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားက သံသယရွိသူမ်ား၏ ၀န္္ခံမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေလ့ရွိခဲ့သည္။ ရဲက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားၿပီး အခ်ိန္အေတာ္ၾကာမွ တရား၀င္ ဖမ္းဆီးေၾကာင္းေၾက ညာေလ့ရွိသည့္အျပင္ အမႈကို အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားထံသို႔ လႊဲလိုက္သည့္အခါတြင္ စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးသေလာက္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။