ဧရာ၀တီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

.

ရန္ကုန္၊ ေမ ၈ ရက္ ။         ။ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေရရွည္ထိမ္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ Ayeyarwady BESS ဆိုသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Lotte Hotel ၌ ေမလ ၈ ရက္ေန႔၌ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

"အနာဂါတ္မွာ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေသခ်ာေအာင္၊ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးကို က်န္းမာ ေကာင္းမြန္တဲ႔ျမစ္ျဖစ္ေအာင္၊ လူေတြအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳရတာ ေကာင္းမြန္တဲ႔ေ နရာျဖစ္ေအာင္၊ လူေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ႔ေရအရည္အေသြးရွိတဲ႔ ျမစ္ျဖစ္ေအာင္၊ ျမစ္ေၾကာင္း ၀န္းက်င္ကဘ၀ေတြအားလုံး၊ ေရေတြအားလုံးကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ ဆိုတာေတြက ဒီေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္" ဟု Water Aid ၏ ကန္ထရီးဒါရိုက္တာ Mr. Shihab Uddin Ahamad က ေျပာသည္။

ယခုေဆြးေႏြးပြဲ၏ရလဒ္မ်ားသည္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ၿပီး အနာဂါတ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစုိးရမွ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးလာမည္ျဖစ္သည္ဟု Mr. Shihab Uddin Ahamad က ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပဋိပကၡ၊ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ၊ ေဂဟစနစ္၊ အသက္ေမြး၀မ္း ေၾကာင္း၊ အဟာရႏွင့္က်န္းမာေရး စသည့္ က႑ ၅ ရပ္ကို ေလ႔လာေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

"ဒီေန႔ကေတာ႔ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းအတြက္ Development Pathway အေၾကာင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္တာပါ။ Development Pathway ဆိုတာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာလို႔ဆို ရႈပ္ေထြးတဲ႔ျမစ္၀ွမ္း အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ စီစဥ္ေရးဆြဲတဲ႔အခါမွာ ပထမအဆင့္လည္းျဖစ္ပါတယ္" ဟု CSIRO Land and Water ၏ Research Scientist Mr.Tira Foran က ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ကို ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းၿပီး သဘာ၀မွထုတ္ေပးသည့္ေရမ်ားကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ျပန္လည္တည့္မတ္ေပးရန္လိုသည္ဟု အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီအႀကံေပးအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေဒၚခင္နီနီသိန္း က ေျပာသည္။

"ဧရာ၀တီရဲ႕အေျခအေနက ဘာနဲ႔တူလဲဆိုေတာ႔ သူကျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးမလုပ္ႏုိင္တဲ႔အတြက္ သဘာ၀ရဲ႕ေပးလာတဲ႔ေကာင္းက်ိဳးေတြကို အေကာင္းဆံုးအသံုးမခ်ႏုိင္တဲ႔ အေျခအေနမွာ ရွိေနတာေပ့ါေနာ္" ဟု အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီအႀကံေပးအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္နီနီသိန္း က ဆိုသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီအႀကံေပးအဖြဲ႕၀င္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ႔ၾကၿပီး DWIR ၊ CSIRO Land and Water ၊ Water Aid စသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အနာဂတ္ကာလ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ဆိုးက်ဳိးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ BESS အေနျဖင့္ အနာဂတ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအေပၚ ျဖန္႔က်က္ေတြးေတာျခင္း၊ ျမစ္၀ွမ္း ပံုစံခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ အေရးပါသည့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူ (Stakeholders) မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

AIRBM ပေရာဂ်က္က ဦးေဆာင္သည့္ သီးျခား သံုးႏွစ္တာ ျမစ္၀ွမ္း မာစတာပလန္ အစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ရန္ stakeholders မ်ားကို BESS ဘက္က ျမန္မာအစုိးရကိုယ္စား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအားမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။